เพลง : ชาวโลกทั้งหลาย-Traditional   /   Key : F   จังหวะ : เร็ว
Verse1:
1: ชาวโลกทั้งหลาย ชื่นใจยินดี 
มีพระราชาประสูติ 
คือพระเยซูเสด็จลงมา 
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ 
ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ 
ให้เรา ให้เราร้องเพลงสรรเสริญ 

Verse2:
2: ความสุขความเปรมปรีด์มีแก่ชาวโลก 
พ้นทุกข์ พ้นโศกเบิกบาน 
พฤกษาไร่นา ภูเขาลำธาร 
ประสานสำเนียงยินดี 
ประสานสำเนียงยินดี 
ประสาน ประสานสำเนียงยินดี 

Verse3:
3: อย่าให้บาปชั่ว และความเลวทราม 
เป็นหนามเสียดแทงในใจ  
ความรักเมตตาของพระเยซู  
บันดาลให้เรากลับใจ 
บันดาลให้เรากลับใจ 
บันดาล บันดาลให้เรากลับใจ 

Verse4:
4: พระองค์ครองโลก ด้วยความเที่ยงธรรม 
ทรงนำด้วยกรุณา 
รังสีชอบธรรมประจักษ์แก่ตา 
ความรักประหลาดนักหนา 
ความรักประหลาดนักหนา 
ความรัก ความรักประหลาดนักหนา 

Tag:
T: [ชื่น ชม และยินดี] 
[ชื่น ชม และยินดี] 
[ชื่น ชม และยินดี] 
[เพราะพระคริสต์บังเกิด] 

เพลง : ชาวโลกทั้งหลาย-Traditional | ผู้แปล Unknown | © Public Domain
Song : Joy To The World-Traditional | ผู้แต่ง George Handel, Isaac Watts | © Public Domain