เพลง : ข้าได้มองเห็น   /   Key : A   จังหวะ : กลาง
Verse:
     A                   B
1: ตาที่มืดบอด ใจที่มืดมิด 
                      E
มองไม่เห็นพระองค์ 
A                  B                 C#sus C#
ข้าได้หลงอยู่ ในความบาปที่มี..มากมาย 
     A                   B
แต่แสงที่แรงกล้า จากเบื้องบนนั้น 
      B                        E
ส่องผ่านความมืดมาถึงข้า 
      A                    B                     E
หุบเหวที่ลึกสุด พระองค์ก็ทรงค้นพบข้า 

Chorus:
                    A       B   G#m      C#m
C: ข้าได้มองเห็นหนทาง กลับสู่พระบิดา 
       A                B       C#sus C#
จากแสงแห่งพระคุณ ยังเบื้อง....บน 
C#            A
ในความมืดมิด 
      B              G#m                 C#m
พระองค์ ทรงโอบล้อมด้วยความห่วงใย 
       A               B
พระองค์ทรงอุ้มชูข้า 
       A                     B
พระองค์ทรงหวงแหนข้า 

End:
                       A
E: เป็นบุตรพระองค์ 

เพลง : ข้าได้มองเห็น | ผู้แต่ง กิตติคุณ พรสุวรรณ | © Footprints
Song : I Can See You | ผู้แต่ง Kittikhun Pornsuwan | © Footprints