ค้นพระคัมภีร์ด้วยข้อ
พันธสัญญาเก่า พันธสัญญาใหม่
ปฐมกาล มัทธิว
อพยพ มาระโก
เลวีนิติ ลูกา
กันดารวิถี ยอห์น
เฉลยธรรมบัญญัติ กิจการของอัครทูต
โยชูวา โรม
ผู้วินิจฉัย 1 โครินธ์
นางรูธ 2 โครินธ์
1 ซามูเอล กาลาเทีย
2 ซามูเอล เอเฟซัส
1 พงศ์กษัตริย์ ฟิลิปปี
2 พงศ์กษัตริย์ โคโลสี
1 พงศาวดาร 1 เธสะโลนิกา
2 พงศาวดาร 2 เธสะโลนิกา
เอสรา 1 ทิโมธี
เนหะมีย์ 2 ทิโมธี
เอสเธอร์ ทิตัส
โยบ ฟีเลโมน
เพลงสดุดี ฮีบรู
สุภาษิต ยากอบ
ปัญญาจารย์ 1 เปโตร
เพลงซาโลมอน 2 เปโตร
อิสยาห์ 1 ยอห์น
เยเรมีย์ 2 ยอห์น
เพลงคร่ำครวญ 3 ยอห์น
เอเสเคียล ยูดา
ดาเนียล วิวรณ์
โฮเชยา
โยเอล
อาโมส
โอบาดีย์
โยนาห์
มีคาห์
นาฮูม
ฮะบากุก
เศฟันยาห์
ฮักกัย
เศคาริยาห์
มาลาคี