จงให้พระวาทะของพระคริสต์ ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอน และเตือนสติกัน ด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า
คส 3:16