เพลง ข้าจะรักและบูชา | Bongkote

Verse 1
อยากจะพบพระองค์
ผู้ทรงดำรงในกาลเวลา
อยากจะเห็นพระพักตร์
ผู้เป็นที่รักของข้า
ข้าปรารถนา ได้อยู่ใกล้ชิด
ได้พินิจในความงาม

Verse 2
อยากจะนั่งลงใกล้
ที่เบื้องพระบาทองค์พระเยซู
อยู่ตรงหน้าพระพักตร์
ผู้เป็นที่รักของข้า
เพียงหนึ่งวันนี้ ได้อยู่ไกล้ชิด
ก็ดีกว่า พันวันในที่ใดใด

Chorus
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
จะไม่ขอไปไกลห่างจากพระพักตร์
ข้าจะรักและบูชา นมัสการ
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

End
อยู่ตรงนี้ที่พระบาทพระองค์

เพลง พระเจ้าทรงอวยพร

Chorus
จะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพร
จะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพร
จะอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพร
ไม่ว่าจะทำอะไรขอพระเจ้าทรงอวยพร

เพลง ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง

Verse 1
ชี..วิตเราพระเจ้าทรงสร้าง
เป็นหนทางให้ไปสู่สวรรค์
ความการุณ พระคุณ พระธรรม
สมควรเราท่านสรรเสริญโมทนา
พระบิดา พระบุตรา พระวิญญาณอันเลิศล้ำ
พรพระองค์ที่ทรงบันดาล
ให้เป็นประจำ ชื่นฉ่ำในฤทธิ์เดชา

Chorus
ในพระนามพระเยซู
ทรงเอ็นดูชาวประชา
ความบาปที่เราเคยทำ
เป็นประจำ พระองค์ทรงไถ่
แม้ซิมีมลทิน ไผดูหมิ่นก็ช่างไผ
พระองค์ทรงชัย อภัยพวกเรา
ความซึมเศร้าพวกเราหายไป

Verse 2
จะมีใครที่ไหนกันเล่า
นำพวกเราช่วยประชาให้รอดพ้น
โดยความดี ไม่มีสักคน
ที่จะช่วยตนให้หลุดพ้นจากความตาย
ไม่มีวัน จะหลุดหายจากความตายไปได้เลย
พระเยซูเป็นผู้ชดเชย
น้ำคำพร่ำเอ่ยไม่เคยลืมเลยพวกเรา

เพลง เราจึงมีชัยในพระองค์

Verse 1
พระองค์นำความยินดี
ท่วมท้นชีวี ร้อนรน
พระคุณมาดังสายฝน
หลั่งไหลนำใจชื่นบาน

Chorus
เพราะพระองค์ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความชื่นชม
เปลี่ยนระทม ให้ล้นด้วยความเบิกบาน

Verse 2
พระกรชูชีวิตฉัน
ให้ฉันก้าวสูงเรื่อยไป
พระคำนำใจของฉัน
ให้ล้นเป็นคำสรรเสริญ

Bridge
เราจึงมีชัยในพระองค์
เราจึงมีชัยในพระองค์

Tag
เราจึงมีชัยในพระองค์
เราจึงมีชัยในพระองค์
เราจึงมีชัยในพระองค์
เราจึงมีชัยในพระองค์

เพลง ต่อหน้าพระพักตร์

Verse 1
ต่อหน้าพระพักตร์ จิตข้าสรรเสริญ
ในที่ประทับพระองค์
ได้เห็นพระพักตร์งดงาม

Chorus
จึงร้องบทเพลงสรรเสริญ
จะหาผู้ใดงดงาม
เปรียบเหมือนพระองค์ไม่มี งามเหนือนามใด

เพลง พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

Verse 1
พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์
เรายกพระนามพระองค์บูชา
ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ เหนือคำสรรเสริญ
ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี

Chorus
สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา
ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์
สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา
ทรงเป็นราชานิรันดร์