เพลง หัวใจนมัสการ

Verse 1
เมื่อเสียงเพลงจางหาย
สุดท้ายไม่มีอะไร
เหลือเพียงแค่ตัวฉัน
เข้ามาเพื่อถวาย
ของล้ำค่าที่มี
เพื่อเป็นที่โปรดปราน

Pre-Chorus
ฉันขอถวายมากกว่าเพลง
ที่ได้ร้องบรรเลงกัน
เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ
ทรงค้นลึกภายในจิตใจ
ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่
ทรงมองดูลึกในหัวใจ

Chorus
ขอคืนหัวใจแห่งการนมัสการ
หมดดวงใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู
ขอทรงอภัย หากว่าเผลอลืมพระองค์
หมดดวงใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู

Verse 2
ทรงเป็นจอมราชา
ล้ำค่าเกินบรรยาย
ไม่มีใครเปรียบปาน
แม้ยากไร้อ่อนแรง
ทุกๆ ลมหายใจ
ยังเป็นของพระองค์

เพลง The Heart of Worship

Verse 1
When the music fades
all is stripped away
and I simply come
Longing just to bring
Something that's of worth
That will bless Your heart

Pre-Chorus
I'll bring You more than a song
For a song in itself
Is not what You have required
You search much deeper within
Through the way things appear
You're looking into my heart

Chorus
I'm coming back to the heart of worship
And it's all about You
It's all about You Jesus
I'm sorry Lord for the thing I've made it
When it's all about You
It's all about You Jesus

Verse 2
King of endless worth
No one could express
How much You deserve
Though I'm weak and poor
All I have is Yours
Every single breath

เพลง พระเจ้าของเรา » TOV

Verse 1
พระองค์ทรงความอัศจรรย์
มากมายสุดเกินจะบรรยาย
จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์

Verse 2
ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง
พระองค์เปลี่ยนแปลงเราทั้งหลาย
จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์

Chorus
พระองค์ทรงเข้มแข็ง
ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน
พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่างเกินผู้ใด
พระองค์ผู้รักษา
ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา พระเจ้า
ของเรา

Bridge
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา
จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา?
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา
จะมีอะไรมาต้านทาน?

Tag
จะมีอะไรมาต้านทาน?

เพลง Our God

Verse 1
Water You turned into wine
Open the eyes of the blind
There's no one like You, none like You

Verse 2
Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There's no one like You, none like You

Chorus
Our God is greater
Our God is stronger
God, You are higher than any other
Our God is Healer
Awesome and power, our God
Our God

Bridge
And if our God is for us
Then who could ever stop us?
And if our God is with us
Then what can stand against?

Tag
Then what can stand against?

เพลง พระยังทรงพระชนม์

Verse 1
ฉันรู้พระองค์ยกโทษทัณฑ์
และล้างมลทินไปจากฉัน
โดยพระนาม พระเยซู
พระองค์ทำลายความอับอาย
โรคร้าย มลายอย่างอัศจรรย์
โดยพระนาม พระเยซู

Pre-Chorus
ใจจึงอยากสรรเสริญ
ในพระองค์มีชัยอย่างเปี่ยมล้น

Chorus
พระยังทรงพระชนม์ พระยังทรงพระชนม์
พระยังทรงพระชนม์ พระยังทรงพระชนม์

Bridge
ทุกข์ร้อนและหนักใจ
ละไว้กับพระองค์
เราจึงน้อมรับพระเจ้าของเรา
ด้วยความชื่นชมยินดี

เพลง My Redeemer Lives

Verse 1
I know He rescued my soul
His blood has coverd my sins
I believe I believe
My shame He's taken away
My pain is healed in His name
I believe I believe

Pre-Chorus
I'll raise the banner Cause my Lord
Has conquered the grave

Chorus
My Redeemer lives, My Redeemer lives
My Redeemer lives, My Redeemer lives

Bridge
You lift my burdens
I'll rise with You
I'm dancing on this mountain top
To see Your Kingdom comes

เพลง พระองค์ดี(ฉันต้องการร้องออก.)|Bethel»TOV

Verse 1
ฉันต้องการร้องออกไป
ให้เสียงกังวานก้องไป
ความดีพระองค์มากมาย
ทรงแสนดีไม่หยุดยั้ง
..ทรงเต็มด้วยพระเมตตา
พระคุณเต็มล้นชีวิต
ความรักสุดแสนอัศจรรย์

Chorus
ฉันร้องบทเพลง เพราะพระองค์ดี
และฉันเต้นรำ เพราะพระองค์ดี
และฉันโห่ร้อง เพราะพระองค์ดี
พระองค์ดี

End
ทรงแสนดี

Verse 2
ไม่มีผู้ใดอาจเปรียบ
ไม่มีใครเทียบพระองค์
โลกนี้และท้องทะเล
สะท้อนความจริงสิ่งนี้
..ในคืนที่ฉันมืดมน
พระองค์ส่องแสงให้เห็น
ความรักสุดแสนอัศจรรย์

Bridge
จะสรรเสริญสุดใจ
และป่าวร้องออกไป
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี
ไม่ว่าร้ายหรือดี
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี
จะสรรเสริญสุดใจ
และป่าวร้องออกไป
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี
ไม่ว่าร้ายหรือดี
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี

เพลง You Are Good | Bethel

Verse 1
I want to scream it out
From every mountain top
Your goodness knows no bounds
Your goodness never stops
..Your mercy follows me
Your kindness fills my life
Your love amazes me

Chorus
I sing because You are good
And I dance because You are good
And I shout because You are good
You are good

End
Good to me

Verse 2
Nothing and no one comes
Anywhere close to You
The earth and oceans deep
Only reflects this truth
..And in my darkest night
You shine as bright as day
Your love amazes me

Bridge
With a cry of praise
My heart will proclaim
You are good You are good
In the sun or rain
My life celebrates
You are good You are good
With a cry of praise
My heart will proclaim
You are good You are good
In the sun or rain
My life celebrates
You are good You are good

เพลง นามอัศจรรย์ | W501

Verse 1
เยซู นามแสนอัศจรรย์
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ
นามเดียว ชนะความบาปความตาย
นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่

Chorus
ไม่มีใคร หรือนามใด ทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียวบุตรพระเจ้า
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่นิจนิรันดร์

Verse 2
เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์

Bridge
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า

เพลง The Greatest Name

Verse 1
Jesus, the greatest name of all
Wonderful redeemer, our Redeemer
Your name, defeat the sin and death
In You we live forever, forever

Chorus
There is no other name, all of heaven and earth
Who compares with the power of Your name
Jesus Christ, our Savior, only One, Son of God
You’re alive forever, mighty God!

Verse 2
We lift high the name of Christ
Humbly we cry out to You, cry out to You
Our souls roar with sounds of praise
With every breath we give our all, We give our all

Bridge
Hallelujah Hallelujah Hallelujah to our King
Hallelujah Hallelujah Hallelujah to our King

เพลง พระนามช่างงดงาม » Hillsong ภาษาไทย

Verse 1
พระวาทะ ดำรงในปฐมกาล
สถิตใน ผู้เป็นพระเจ้า
พระสิริที่ ซ่อนในทุกๆ สิ่ง
ได้เห็น ในพระคริสต์ของเรา

Chorus
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
พระนามพระเยซู องค์ราชา
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
และไม่มีใครเปรียบปาน
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
พระนามพระเยซู

Verse 2
พระเยซูนำแผ่นดินสวรรค์มา
เพราะไม่ต้องการ สวรรค์ว่างเปล่า
ความรักนั้นยิ่งใหญ่ เกินกว่าบาปข้า
ไม่มีสิ่งใดจะแยกเรา

Verse 3
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
พระนามพระเยซู องค์ราชา
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
และไม่มีใครเปรียบปาน
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
พระนามพระเยซู
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
พระนามพระเยซู

Bridge
ม่านพระวิหารขาด
ความตายไม่อาจต้านทาน
ความบาปและความตาย ต้องพ่ายแพ้ไป
สวรรค์ร้องเสียงก้องดัง
เพื่อถวายพระสิริ
เพราะพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์

Verse 4
ไม่มีผู้ใดเทียบ
ไม่มีผู้ใดเปรียบ
พระเจ้าผู้ทรงครอบครองนิรันดร์
แผ่นดินพระสิริ
นั้นเป็นของพระองค์
พระนามพระองค์เหนือนามทั้งปวง

Verse 5
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
พระนามพระเยซู องค์ราชา
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
และไม่มีใครเทียบทาน
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
พระนามพระเยซู

End
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
พระนามพระเยซู
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
พระนามพระเยซู

เพลง What A Beautiful Name

Verse 1
You were the Word at the beginning
One With God the Lord Most High
Your hidden glory in creation
Now revealed in You our Christ

Chorus
What a beautiful Name it is
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a beautiful Name it is
Nothing compares to this
What a beautiful Name it is
The Name of Jesus

Verse 2
You didn't want heaven without us
Jesus, You brought heaven down
My sin was great, Your love was greater
What could separate us now

Verse 3
What a wonderful Name it is
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a wonderful Name it is
Nothing compares to this
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus
What a wonderful Name it is
The Name of Jesus

Bridge
Death could not hold You
The veil tore before You
You silenced the boast, of sin and grave
The heavens are roaring
The praise of Your glory
For You are raised to life again

Verse 4
You have no rival
You have no equal
Now and forever, God You reign
Yours is the Kingdom
Yours is the glory
Yours is the Name, above all names

Verse 5
What a powerful Name it is
What a powerful Name it is
The Name of Jesus Christ my King
What a powerful Name it is
Nothing can stand against
What a powerful Name it is
The Name of Jesus

End
What a powerful Name it is
The Name of Jesus
What a powerful Name it is
The Name of Jesus