เพลง หัวใจนมัสการ

Verse 1
เมื่อเสียงเพลงจางหาย
สุดท้ายไม่มีอะไร
เหลือเพียงแค่ตัวฉัน
เข้ามาเพื่อถวาย
ของล้ำค่าที่มี
เพื่อเป็นที่โปรดปราน

Pre-Chorus
ฉันขอถวายมากกว่าเพลง
ที่ได้ร้องบรรเลงกัน
เพราะนั่นพระองค์ไม่ต้องการ
ทรงค้นลึกภายในจิตใจ
ไม่ได้เห็นที่เป็นอยู่
ทรงมองดูลึกในหัวใจ

Chorus
ขอคืนหัวใจแห่งการนมัสการ
หมดดวงใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู
ขอทรงอภัย หากว่าเผลอลืมพระองค์
หมดดวงใจให้พระองค์
หมดใจให้เพียงพระเยซู

Verse 2
ทรงเป็นจอมราชา
ล้ำค่าเกินบรรยาย
ไม่มีใครเปรียบปาน
แม้ยากไร้อ่อนแรง
ทุกๆ ลมหายใจ
ยังเป็นของพระองค์

เพลง พระเจ้าของเรา » TOV

Verse 1
พระองค์ทรงความอัศจรรย์
มากมายสุดเกินจะบรรยาย
จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์

Verse 2
ที่ใดมืดมน ทรงเป็นทาง
พระองค์เปลี่ยนแปลงเราทั้งหลาย
จะหาผู้ใดเปรียบ เหมือนพระองค์

Chorus
พระองค์ทรงเข้มแข็ง
ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งไหน
พระองค์อยู่เหนือทุกๆ อย่างเกินผู้ใด
พระองค์ผู้รักษา
ทรงเปี่ยมด้วยฤทธา พระเจ้า
ของเรา

Bridge
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา
จะมีผู้ใดหยุดยั้งเรา?
และถ้าพระเจ้าอยู่ข้างเรา
จะมีอะไรมาต้านทาน?

Tag
จะมีอะไรมาต้านทาน?

เพลง พระยังทรงพระชนม์

Verse 1
ฉันรู้พระองค์ยกโทษทัณฑ์
และล้างมลทินไปจากฉัน
โดยพระนาม พระเยซู
พระองค์ทำลายความอับอาย
โรคร้าย มลายอย่างอัศจรรย์
โดยพระนาม พระเยซู

Pre-Chorus
ใจจึงอยากสรรเสริญ
ในพระองค์มีชัยอย่างเปี่ยมล้น

Chorus
พระยังทรงพระชนม์ พระยังทรงพระชนม์
พระยังทรงพระชนม์ พระยังทรงพระชนม์

Bridge
ทุกข์ร้อนและหนักใจ
ละไว้กับพระองค์
เราจึงน้อมรับพระเจ้าของเรา
ด้วยความชื่นชมยินดี

เพลง พระองค์ดี(ฉันต้องการร้องออกไป) » TOV

Verse 1
ฉันต้องการร้องออกไป
ให้เสียงกังวานก้องไป
ความดีพระองค์มากมาย
ทรงแสนดีไม่หยุดยั้ง
..ทรงเต็มด้วยพระเมตตา
พระคุณเต็มล้นชีวิต
ความรักสุดแสนอัศจรรย์

Chorus
ฉันร้องบทเพลง เพราะพระองค์ดี
และฉันเต้นรำ เพราะพระองค์ดี
และฉันโห่ร้อง เพราะพระองค์ดี
พระองค์ดี

End
ทรงแสนดี

Verse 2
ไม่มีผู้ใดอาจเปรียบ
ไม่มีใครเทียบพระองค์
โลกนี้และท้องทะเล
สะท้อนความจริงสิ่งนี้
..ในคืนที่ฉันมืดมน
พระองค์ส่องแสงให้เห็น
ความรักสุดแสนอัศจรรย์

Bridge
จะสรรเสริญสุดใจ
และป่าวร้องออกไป
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี
ไม่ว่าร้ายหรือดี
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี
จะสรรเสริญสุดใจ
และป่าวร้องออกไป
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี
ไม่ว่าร้ายหรือดี
ชีวิตฉันเปรมปรีดิ์
ว่าพระองค์ดี พระองค์ดี

เพลง นามอัศจรรย์ | W501

Verse 1
เยซู นามแสนอัศจรรย์
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ
นามเดียว ชนะความบาปความตาย
นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่

Chorus
ไม่มีใคร หรือนามใด ทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียวบุตรพระเจ้า
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่นิจนิรันดร์

Verse 2
เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์

Bridge
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า
ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า

เพลง พระนามช่างงดงาม » Hillsong ภาษาไทย

Verse 1
พระวาทะ ดำรงในปฐมกาล
สถิตใน ผู้เป็นพระเจ้า
พระสิริที่ ซ่อนในทุกๆ สิ่ง
ได้เห็น ในพระคริสต์ของเรา

Chorus
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
พระนามพระเยซู องค์ราชา
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
และไม่มีใครเปรียบปาน
นามพระองค์นั้นช่างทรงงดงาม
พระนามพระเยซู

Verse 2
พระเยซูนำแผ่นดินสวรรค์มา
เพราะไม่ต้องการ สวรรค์ว่างเปล่า
ความรักนั้นยิ่งใหญ่ เกินกว่าบาปข้า
ไม่มีสิ่งใดจะแยกเรา

Verse 3
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
พระนามพระเยซู องค์ราชา
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
และไม่มีใครเปรียบปาน
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
พระนามพระเยซู
นามพระองค์นั้นช่างอัศจรรย์
พระนามพระเยซู

Bridge
ม่านพระวิหารขาด
ความตายไม่อาจต้านทาน
ความบาปและความตาย ต้องพ่ายแพ้ไป
สวรรค์ร้องเสียงก้องดัง
เพื่อถวายพระสิริ
เพราะพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์

Verse 4
ไม่มีผู้ใดเทียบ
ไม่มีผู้ใดเปรียบ
พระเจ้าผู้ทรงครอบครองนิรันดร์
แผ่นดินพระสิริ
นั้นเป็นของพระองค์
พระนามพระองค์เหนือนามทั้งปวง

Verse 5
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
พระนามพระเยซู องค์ราชา
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
และไม่มีใครเทียบทาน
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
พระนามพระเยซู

End
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
พระนามพระเยซู
นามพระองค์นั้นช่างทรงฤทธา
พระนามพระเยซู