เพลง พระสิริ โอ พระสิริ

Verse 1
พระสิริ โอ พระสิริ
พระเจ้าจอมราชา
บริสุทธิ์ งดงามสง่า
จอมราชาของเรา

Chorus
เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

End
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

Tag
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

เพลง เราจะโมทนาพระคุณ

Verse 1
เราจะโมทนาพระคุณ
ทรงการุณ อยู่เหนือชนนานา
เราจะร้องเพลงสรรเสริญ
ท่ามกลางปวงประชา
เพราะความรักพระองค์มั่นคง
ดำรงพร้อมทุกเวลา
เพราะพระองค์ดำรง ความสัตย์ซื่อตรง
สุดล้ำพรรณา

Chorus
เราจึงสรรเสริญ เทิดทูนพระองค์สุดดวงใจ
ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา
เราจึงสรรเสริญเทิดทูน พระองค์สุดดวงใจ
ขอให้พระ..เกียรติ ขอให้พระ..เกียรติ
ขอให้พระเกียรติ จงมีแด่องค์จอมราชา

เพลง พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

Verse 1
พระเยซู เราน้อมรับพระองค์
ประกาศพระองค์ เป็นราชา
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพวกเรา
เรายกพระองค์ นมัสการ

Chorus
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
เชิญพระเยซูประทับที่นี่

เพลง ยกมือของท่าน

Verse 1
ยกมือของท่าน ถวายเกียรติราชา
ถวายบังคม ก้มกราบวันทาสรรเสริญ
องค์ผู้ทรงราศี ข้าสดุดี
องค์พระภูมิ ข้าขอภักดี
แด่องค์จอมราชา

เพลง ไฟ ไฟ ไฟ

Verse 1
ไฟ ไฟ ไฟ ขององค์พระเจ้า
ลอยลงมาเหนือพวกเรา
คริสเตียนไม่ควรซึมเซา
มาพวกเราร้องเพลง

Chorus
ขอองค์พระเยซูเจ้า ประทานไฟลงมา
ขอองค์พระเยซูเจ้า ประทานไฟในใจข้า

เพลง กองทัพพระคริสต์

Verse 1
องค์พระคริสต์ทรงนำทัพมุ่งไป
อย่างเกรียงไกรหามีใครเทียมทัน
พระบารมีของพระคริสต์ทรงเกริกไกร

Verse 2
จงเปล่งเสียงสำเนียงความมีชัย
จงชื่นใจ เพราะธงชัยปักเด่น
ไม่มีอาวุธเช่นใดอาจหาญมาประจัญ

Chorus
แม่ทัพของเราคือ พระเยซู
เราก้าว ตามพระบาทของพระองค์
พระคริสต์ทรงฤทธิ์พิชิตมวลหมู่ไพรี

Verse 3
เรากำลัง รุดหน้าไปนำชัย
ความมีชัยอยู่ในพระหัตถ์พระองค์
จงมุ่งไปสู่ดินแดนแห่งพระสัญญา