เพลง ข้าจึงสรรเสริญ | W501

Verse 1
ดุจดั่งน้ำค้างที่แสนชื่นฉ่ำ
พระเมตตาพระองค์ไม่หยุดยั้ง
ใหม่ทุกวัน เป็นความรักที่ไม่สิ้นสุด
ดุจดั่งแม่น้ำโถมท่วมตัวข้า
พระองค์เป็นสายธารแห่งชีวิต
หลั่งไหลมา พระองค์ฟื้นวิญญาณของข้า

Pre-Chorus
ในทุกสิ่งที่พระองค์เป็น ข้าเชื่อพระสัญญา
ข้าไม่หวั่นไหว เพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้า
ในทุกสิ่งที่พระองค์ทำ ข้าขอโมทนา
ข้ายกมือขึ้นเปล่งเสียง เพื่อขอบคุณพระบิดา

Chorus
ข้าจึงสรรเสริญพระองค์ ตลอดทุกคืนวัน
รักพระองค์ไม่เคยแปรผัน
พระเมตตาดำรงนิรันดร์
ข้าจะป่าวร้องเป็นเพลง
ด้วยสุดใจที่มีข้าร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้า
ข้าจะร้องเป็นเพลงบทใหม่ มอบแด่พระองค์

Verse 2
ในยามพายุพัดโหมกระหน่ำ
ให้ปีกพระองค์ปกคลุมข้าไว้
ข้ามั่นใจ ทรงเป็นโล่ล้อมชีวิตข้า
ในยามข้าล้ม ทุกข์ร้อนลำบาก
พระองค์ฉุดมือและดึงข้าไว้
ให้ข้าปลอดภัย วางชีวิตข้าบนศิลา

เพลง สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้น | W501

Verse 1
ให้ทุกดวงตาได้เห็น ความรักยิ่งใหญ่
ขององค์พระเจ้า
ให้ทุกชีวิตเปล่งเสียง ร้องเพลงบทใหม่
ถวายจอมราชา
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์

Verse 2
ให้เครื่องดนตรีประสาน ดังก้องกังวาน
ทั่วทั้งโลกา
เป็นเสียงแห่งความสดชื่น และความเบิกบาน
ทั่วพสุธา
เราร้องฮาเลลูยา นมัสการพระองค์

Chorus
ให้เพลงนมัสการ เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้
แต่งเติมความงดงาม ความรักให้สุดหัวใจ
เป็นแสงสว่างในความมืดมน
เติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจ
สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นมา
เมื่อเราร้องบทเพลง
นมัสการพระเจ้า

End
สิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นมา
เมื่อเราร้องบทเพลง นมัสการพระเจ้า

เพลง เพียงผู้เดียว | Bongkote

Verse 1
องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง
และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด

Pre-Chorus
พระองค์ทรงสมควร
พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว

Chorus
ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา
ถวายนมัสการ พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
และข้าวางทุกสิ่ง
ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว
ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ

เพลง พระองค์ผู้เดียว » True Worshiper

Verse 1
พระองค์ทรงเป็นองค์สันติราช
ทรงช่วยข้ายามต้องการ
ทรงเป็นความหวัง ผู้ฟื้นใจข้า
ข้าจึงก้มกราบพระองค์

Pre-Chorus
ทุกครั้งพระองค์เฝ้ามองอยู่
ทรงช่วยข้ารอดปลอดภัย
ข้าจึงนมัสการด้วยสุดใจ
แซ่ซ้องสรรเสริญพระองค์

Chorus
พระองค์ผู้เดียว คู่ควรพระสิริ
พระองค์ผู้เดียว สมควรสรรเสริญ
เรานมัสการ เทิดทูน พระบิดา
เราปรารถนาอยากชมพระพักตร์
พระองค์ผู้เดียว คู่ควรพระสิริ
พระองค์ผู้เดียว สมควรสรรเสริญ
เพราะเรารักพระองค์
เราจึงยกพระนามพระองค์

เพลง จงมาเปล่งเสียง

Verse 1
พระเยซู พระศิลา
ไม่มีผู้ใดเปรียบพระองค์
ทุกวันเวลา.... ชั่วชีวิตข้า
จะซ้องสรรเสริญพระนามเกรียงไกร
พระบิดา พระกำลัง
พระผู้เล้าโลมยามอ่อนล้า
ทุกคนในหล้า.... พร้อมกับตัวข้า
ขอซ้องสาธุการนิ........รันดร์

Chorus
จงมาเปล่งเสียง โอ้ สิ่งสรรพทั่วโลกา
ถวายบทเพลง ต่อพระพักตร์จอมโยธา
ภูเขาสายน้ำ แสนชื่นบานร้องเพลง
ยอพระนาม ของพระองค์
สรรเสริญพระนาม พระผู้ทรงสร้างโลกา
ถวายเกียรติพระองค์ ผู้ทรงรักและเมตตา
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา
นิรันดร์

Tag
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา
องค์กษัตราทรงรักษาพระสัญญา.. นิรันดร์

เพลง พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิต/โปรดนำไปถึงกางเขน

Verse 1
พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตของข้า
ทรงเป็นสง่าราศี
อย่าให้ข้าลืมเรื่องมงกุฎหนาม
โปรดนำไปถึงกางเขน

Chorus
อย่าให้ข้าลืมเก็ธเซมาเน
อย่าให้ข้าลืมความทรมาน
อย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวาน
โปรดนำไปถึงกางเขน

Verse 2
ให้เห็นอุโมงค์ของพระองค์เจ้า
ที่พวกผู้หญิงโศกเศร้า
ที่ทูตสวรรค์พิทักษ์รักษา
เมื่อบรรจุในอุโมงค์

Verse 3
อยากเหมือนมารีย์ชาวมักดาลา
ที่นำเครื่องหอมบูชา
ขอให้ข้าเห็นอุโมงค์ว่างเปล่า
โปรดนำไปถึงกางเขน

Verse 4
ให้ข้าเต็มใจแบกไม้กางเขน
ทุกวันจะแบกเดินตาม
ให้ข้าร่วมทุกข์กับพระเยซู
เพราะพระองค์แบกแทนข้า

เพลง ขอบคุณพระเยซู

Verse 1
ขอบคุณพระเยซู มอบความรักแก่เรา
ขอบคุณพระเยซู ทรงพระคุณมากมี

Chorus
เราเปล่งเสียงร้อง สรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญโมทนา
พระองค์เป็นทุกสิ่ง เป็นพระเจ้าของเรา