เพลง จะบอกว่า(ฮาเลลูยา),ความยินดีเปี่ยมล้น

Verse 1
ความยินดีเปี่ยมล้นในใจฉัน
ดั่งดอกไม้ผลิบานแย้มกลีบออก
เหตุเพราะความขื่นขมเมื่อวันก่อน
พระบันดาลเปลี่ยนเป็นพระคุณพระพร
การคร่ำครวญเปลี่ยนเป็นเพลงสรรเสริญ
ทุกวันฉันจะเดินกับพระองค์
จะทำตามพระทัย และเชื่อฟัง
ชีวิตนี้ถวายแด่พระองค์

Chorus
จะบอกว่า ฮาเลลูยา
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
ให้ดวงใจสรรเสริญพระองค์ ทุกวันทุกเวลา
จะบอกว่า ฮาเลลูยา อาเมน
สรรเสริญพระนามพระองค์
จะสรรเสริญพระนาม ฮาเลลูยา

เพลง ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน

Verse 1
ฉันรักพระเยซูมาก ขึ้นทุกวัน
มากขึ้นทุกวัน ทุกวัน มากขึ้นทุกวันและทุกวัน
ฉันรักพระเยซูมาก ขึ้นทุกวัน
มากขึ้นทุกวัน ทุกวัน มากขึ้นทุกวันและทุกวัน

Chorus
ยิ่งวันเวลาผ่านไป ฉันยิ่งรักน้้าพระทัย
ทรงดีต่อฉันและดีต่อคนทั่วไป
ฉัน รักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน
มากขึ้นทุกวัน ทุกวัน มากขึ้นทุกวันและทุกวัน

เพลง เราอยู่กับเจ้า

Verse 1
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างและปั้นชีวิตไว้
ทรงเป็นองค์พระผู้ไถ่เรา ตรัสคำสัญญาว่า

Chorus
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
ไม่ต้องกลัวเลย
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
เราอยู่กับเจ้าทุกวันคืน
ไม่ละลืมเลย

เพลง พระเจ้ารักคุณและฉัน

พระเจ้า รักคุณและฉัน
พระทรงนำ พ้นภัยโดยพลัน
เราจะอยู่หนใดจะอยู่ไหนก็ไม่หวั่น
เพราะพระเจ้ารักคุณและฉัน

Chorus
แม้ยามที่ฟ้ามืดมิด
โลกมลายกลายเป็นผงคลีดิน
เราจะอยู่ในอ้อมอกพระเจ้า รื่นรมย์สมอุรา

เพลง จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า

Verse 1
จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า
และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน
แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้
ฮาเลลู ฮาเลลู..ยา

Chorus
ฮา..เล....ลู..ยา ฮา..เล..ลู....ยา
ฮา..เล....ลู..ยา ฮาเลลู ฮาเลลู..ยา

เพลง คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ

Verse 1
คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ
สันติสุขล้นจากจิตใจ
เพราะชื่นชมในพระคุณ
พระองค์ทรงประทานแก่ข้า

Chorus
พระนามแสนเลิศประเสริฐ
ทรงไถ่ข้าพ้นจากบาป
ข้าจึงกราบไหว้และบูชา
องค์พระเยซูคริสต์ของข้า

เพลง วิญญาณข้าแสวงหาพระเจ้า

Verse 1
วิญญาณข้าแสวงหา
พระเจ้า ดุจดังกวางน้อยกระหายหาน้ำ
ทรงเป็นความปรารถนา
แห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญ พระองค์

Chorus
ทรงเป็นโล่กำบังที่เข้มแข็ง
ทรงเป็นผู้เดียวที่ข้ารักเทิดทูน
ทรงเป็นความปรารถนา
แห่งจิตใจข้าที่อยากสรรเสริญพระองค์

Verse 2
ข้าต้องการพระองค์กว่า
เงินทอง พระองค์เท่านั้นให้ข้าอิ่มใจ
พระองค์เดียวทรงประทาน
ความยินดีและทรงเป็นที่รัก ของข้า