เพลง ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า

Verse 1
ขอพระเจ้าสดับ คำร้องวิงวอนของข้า
ยามข้าร้องทูลพระองค์ ด้วยใจต้องการพึ่งพา

Chorus
และยามเมื่อใจของข้า..ระอา
ขอพระทรงเมตตา
ให้ข้าใกล้พระศิลา
ที่สูงกว่าข้าพระองค์

Verse 2
เพราะพระเจ้าทรงเป็น ที่ลี้ภัย..และพระศิลา
ป้อมปราการมั่นคง โอบล้อมพิทักษ์รักษา

เพลง Hear My Cry Oh Lord

Verse 1
Hear my cry, O Lord attend unto my prayer
From the ends of the earth, will I cry out to Thee

Chorus
And when my heart is overwhelmed
Lead me to the Rock
That is higher than I
That is higher than I

Verse 2
For You has been, a shelter unto me
A high tower, Lord, against the enemy

เพลง ลุกขึ้นชนชาติของพระเจ้า

Verse 1
ลุกขึ้น ชนชาติขององค์พระเจ้า
ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน
ชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญพระนาม โอ้ อิสราเอล

Chorus
ทรงเป็นความสว่าง
พระศิลาของเราชาวเมืองฟ้า
เราจะไม่กลัว ในพระองค์เราวางใจ

เพลง Arise O Children of Israel

Verse 1
Arise O children of Israel
Sing praises unto thy maker
With dancing sing and rejoice in Him
Sing and rejoice in Him
Sing and rejoice in Him O Israel

Chorus
The Lord is my light
And the rock of my Salvation
Whom shall I fear? in Him will I trust

เพลง ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า

Verse 1
ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า
ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย
เพราะพระเจ้าเป็นกำลังเเละบทเพลงของข้า
ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย

Chorus
ลาลาลาลา ลาลา ลาลาลาลา ลาลา
ลาลาลาลา ลาลาลาลา ลาลาลาลา
ลาลาลาลา ลาลา ลาลาลาลา ลาลา
ลาลาลาลา ลาลาลาลา ลาลาลาลา

เพลง จงสรรเสริญแด่พระเจ้าจอมโยธา

Verse 1
จงสรรเสริญแด่พระเจ้าจอมโยธา
ถึงความรอดของพระองค์ทุกเวลา
จงสรรเสริญพระเกียรติพระสิริ
ทั่วแผ่นดินจงถวายสาธุการ

Chorus
เพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่
ทรงฤทธิ์ทรงสง่าราศี
จงชื่นชมยินดี ร้องสรรเสริญ
ฮาเลลูยา

เพลง โดยพระเจ้า(..พวกเราจึงมีกำลัง)

Verse 1
โดยพระเจ้า พวกเราจึงมีกำลัง
โดยพระองค์ ศัตรูนั้นต้องล้มลง
พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย จอมโยธา

Chorus
ชัยชนะ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง
และทรง ให้เราเป็นไท
โดยพระคำ ที่ได้ทำลายศัตรู
โอ้ชาวโลกจงสรรเสริญว่า

End
จอมโยธา จอมโยธา

เพลง Through our God/Victory Song

Verse 1
Through our God we shall do valiantly
It is He who will tread down our enemies
We'll sing and shout His victory Christ is King

Chorus
For God has won the victory
And set His people free
His word has slain the enemy
The earth shall stand and see that

End
Christ is King, Christ is King

เพลง พระสิริ โอ พระสิริ

Verse 1
พระสิริ โอ พระสิริ
พระเจ้าจอมราชา
บริสุทธิ์ งดงามสง่า
จอมราชาของเรา

Chorus
เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

End
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

Tag
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

เพลง Glorious So Glorious

Verse 1
Glorious, so Glorious
Christ the King of kings
Beautiful in holiness
Lord of everything

Chorus
We will bow down our knees to worship You
With hearts of praise and sacrifice
For You are alone with righteousness
Ruling heaven and earth from above

End
Ruling heaven and earth from above

Tag
For You are alone with righteousness
Ruling heaven and earth from above

เพลง พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

Verse 1
พระเยซู เราน้อมรับพระองค์
ประกาศพระองค์ เป็นราชา
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพวกเรา
เรายกพระองค์ นมัสการ

Chorus
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
เชิญพระเยซูประทับที่นี่

เพลง Jesus We Enthrone You

Verse 1
Jesus, we enthrone You
We proclaim You are King
Standing here in the midst of us
We lift Your name in our praise

Chorus
We worship You Build Your throne
We worship You Build Your throne
We worship You Build Your throne
Come Lord Jesus and take Your praise

เพลง เรากราบนมัสการ

Verse 1
เรากราบนมัส....การ
คุกเข่าต่อพระบาท
โอ ผู้ทรง....ราศี
เราพบพระองค์ เราพบพระองค์

Chorus
ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกิน กว่าที่ได้เข้ามา
น้อมวันทา สรรเสริญตรงหน้าบัลลังก์
แสนประเสริฐ ที่พระสิริ
ส่อง เราด้วยพระคุณ
ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

เพลง Down At Your Feet O Lord

Verse 1
Down at Your feet, O Lord
Is the most high place
In Your presence Lord
I seek Your face, I seek Your face

Chorus
There is no higher calling no greater honor
Than to bow and kneel before Your throne
I'm amazed at Your glory
Embraced by Your mercy
O Lord, I live to worship You

เพลง องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม

Verse 1
องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม
นมัสการด้วย จิตวิญญาณ
เราสรรเสริญ ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
นมัสการ องค์จอมราชา

Chorus
เราเปล่งเสียงร้อง ฮาเลลูยา
แด่องค์จอมราชา
เราเปล่งเสียงร้อง ฮาเลลูยา
แด่องค์จอมราชา

เพลง Glorious Father, We Exalt You

Verse 1
Glorious Father, we exalt You
We worship honour and adore You
We delight to be in Your presence, O Lord
Magnify Your Holy name

Chorus
And we sing come Lord, Jesus
Glorify Your name
And we sing come Lord, Jesus
Glorify Your name

เพลง แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

Verse 1
ข้า ขอโมทนา
พระเมตตา ทรงประทานให้ข้า
แม้ ข้าไม่สมควร
แต่พระองค์ ประทานความรักมั่นคง
เสียงสรรเสริญ ของฑูตสวรรค์มากมาย
ไม่อาจบรรยาย เสียงในใจข้า
มอบแด่พระองค์ ด้วยรักและโมทนา
ตลอดชั่วนิรันดร

Pre-Chorus
แด่พระเจ้า ด้วยคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้า ด้วยคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้า ด้วยคำสรรเสริญ
สรรเสริญ พระบารมี

Chorus
ด้วยโลหิต ไถ่ชีวิตข้ามา
ด้วยฤทธา ทรงชุบชีวิตข้า
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
สรรเสริญ พระบารมี

Bridge
ข้าขอถวายเกียรติ ด้วยชีวิต
และให้เป็นสิ่งที่ทรงพอพระทัย
ให้ข้า สรรเสริญ สรรเสริญ
ด้วยพระองค์ทรง วายพระชนม์ เพื่อข้า

เพลง My Tribute(To God be the glory)

Verse 1
How can I say thanks
For the things that You have done for me
Thing so undeserved
Yet You gave to prove Your love for me
And the voices of a million angels
could not express my gratitude
All that I am and ever hope to be
I owe it all to Thee

Pre-Chorus
To God be the glory
To God be the glory
To God be the glory
For the things He has done

Chorus
With His blood, He has saved me
With His pow'r, He has raised me
To God be the glory
For the things He has done

Bridge
Just let me live my life and
Let it be pleasing Lord to Thee
And should I gain any praise
Let it go to Calvary, Calvary