เพลง ขอพระเจ้าสดับคำร้องวิงวอนของข้า

Verse 1
ขอพระเจ้าสดับ คำร้องวิงวอนของข้า
ยามข้าร้องทูลพระองค์ ด้วยใจต้องการพึ่งพา

Chorus
และยามเมื่อใจของข้า..ระอา
ขอพระทรงเมตตา
ให้ข้าใกล้พระศิลา
ที่สูงกว่าข้าพระองค์

Verse 2
เพราะพระเจ้าทรงเป็น ที่ลี้ภัย..และพระศิลา
ป้อมปราการมั่นคง โอบล้อมพิทักษ์รักษา

เพลง ลุกขึ้นชนชาติของพระเจ้า

Verse 1
ลุกขึ้น ชนชาติขององค์พระเจ้า
ร้องเพลงสรรเสริญองค์ผู้สร้างท่าน
ชื่นชมและร้องสรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญพระนาม
ร้องสรรเสริญพระนาม โอ้ อิสราเอล

Chorus
ทรงเป็นความสว่าง
พระศิลาของเราชาวเมืองฟ้า
เราจะไม่กลัว ในพระองค์เราวางใจ

เพลง ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า

Verse 1
ดูเถิดพระเจ้าเป็นความรอดของข้า
ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย
เพราะพระเจ้าเป็นกำลังเเละบทเพลงของข้า
ข้าจะไว้วางใจและไม่กลัวเลย

Chorus
ลาลาลาลา ลาลา ลาลาลาลา ลาลา
ลาลาลาลา ลาลาลาลา ลาลาลาลา
ลาลาลาลา ลาลา ลาลาลาลา ลาลา
ลาลาลาลา ลาลาลาลา ลาลาลาลา

เพลง จงสรรเสริญแด่พระเจ้าจอมโยธา

Verse 1
จงสรรเสริญแด่พระเจ้าจอมโยธา
ถึงความรอดของพระองค์ทุกเวลา
จงสรรเสริญพระเกียรติพระสิริ
ทั่วแผ่นดินจงถวายสาธุการ

Chorus
เพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่
ทรงฤทธิ์ทรงสง่าราศี
จงชื่นชมยินดี ร้องสรรเสริญ
ฮาเลลูยา

เพลง โดยพระเจ้า(..พวกเราจึงมีกำลัง)

Verse 1
โดยพระเจ้า พวกเราจึงมีกำลัง
โดยพระองค์ ศัตรูนั้นต้องล้มลง
พวกเราโห่ร้องด้วยเพลงแห่งความมีชัย จอมโยธา

Chorus
ชัยชนะ พระเจ้าเป็นผู้ครอบครอง
และทรง ให้เราเป็นไท
โดยพระคำ ที่ได้ทำลายศัตรู
โอ้ชาวโลกจงสรรเสริญว่า

End
จอมโยธา จอมโยธา

เพลง พระสิริ โอ พระสิริ

Verse 1
พระสิริ โอ พระสิริ
พระเจ้าจอมราชา
บริสุทธิ์ งดงามสง่า
จอมราชาของเรา

Chorus
เราจึงก้มกราบเทิดทูน นมัสการ
ด้วยวิญญาณ ที่ยกย่องและบูชา
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

End
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

Tag
ด้วยเรามีพระเจ้าเดียว องค์ผู้เที่ยงธรรม
ผู้ทรงครอบครองทั่วฟ้าและสวรรค์

เพลง พระเยซูเราน้อมรับพระองค์

Verse 1
พระเยซู เราน้อมรับพระองค์
ประกาศพระองค์ เป็นราชา
สถิตที่นี่ อยู่ท่ามกลางพวกเรา
เรายกพระองค์ นมัสการ

Chorus
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
นมัสการเป็นบัลลังก์ พระองค์
เชิญพระเยซูประทับที่นี่

เพลง เรากราบนมัสการ

Verse 1
เรากราบนมัส....การ
คุกเข่าต่อพระบาท
โอ ผู้ทรง....ราศี
เราพบพระองค์ เราพบพระองค์

Chorus
ไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเกิน กว่าที่ได้เข้ามา
น้อมวันทา สรรเสริญตรงหน้าบัลลังก์
แสนประเสริฐ ที่พระสิริ
ส่อง เราด้วยพระคุณ
ชีวิต เราขออยู่เพื่อสรรเสริญ

เพลง องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม

Verse 1
องค์พระบิดาเราเทิดทูนพระนาม
นมัสการด้วย จิตวิญญาณ
เราสรรเสริญ ถวายใจเป็นเครื่องบูชา
นมัสการ องค์จอมราชา

Chorus
เราเปล่งเสียงร้อง ฮาเลลูยา
แด่องค์จอมราชา
เราเปล่งเสียงร้อง ฮาเลลูยา
แด่องค์จอมราชา

เพลง แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ

Verse 1
ข้า ขอโมทนา
พระเมตตา ทรงประทานให้ข้า
แม้ ข้าไม่สมควร
แต่พระองค์ ประทานความรักมั่นคง
เสียงสรรเสริญ ของฑูตสวรรค์มากมาย
ไม่อาจบรรยาย เสียงในใจข้า
มอบแด่พระองค์ ด้วยรักและโมทนา
ตลอดชั่วนิรันดร

Pre-Chorus
แด่พระเจ้า ด้วยคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้า ด้วยคำสรรเสริญ
แด่พระเจ้า ด้วยคำสรรเสริญ
สรรเสริญ พระบารมี

Chorus
ด้วยโลหิต ไถ่ชีวิตข้ามา
ด้วยฤทธา ทรงชุบชีวิตข้า
แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
สรรเสริญ พระบารมี

Bridge
ข้าขอถวายเกียรติ ด้วยชีวิต
และให้เป็นสิ่งที่ทรงพอพระทัย
ให้ข้า สรรเสริญ สรรเสริญ
ด้วยพระองค์ทรง วายพระชนม์ เพื่อข้า