เพลง พระองค์ทรงดี(..ตลอดเวลา)

Chorus
พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา
ทรงใส่คำสรรเสริญ ใส่ลงไว้ในเรา
พระองค์ทรงดี ตลอดเวลา
ทรงเป็นแสงสว่าง สดใสในเรา
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี ทุกเวลา

End
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี
พระเจ้าประเสริฐ พระทรงดี ตลอดเวลา

Verse 1
เราอาจกำลังอยู่ท่ามกลางความทุกข์ใหญ่
ไม่มีแสงสว่างรอบกาย
ไม่ต้องกลัว จะทรงช่วยเรา
จะทรงคุ้มครองและนำทาง
พระองค์สัญญา จะไม่ทอดทิ้งเรา
ไม่ละทิ้งเรา ทรงรักษาสัญญา

Verse 2
เราเป็นคนบาป และไม่สมควร
แต่ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
ทรงเจิมเรา ด้วยองค์พระวิญญาณ
เพื่อรับใช้และเป็นพยาน
เพราะพระองค์ทรงรักเรามากมาย
และพระเมตตา จะไม่สิ้นสุด

Bridge
บางครั้งนั้นยากจะเข้าใจ
อยู่ในน้ำพระทัยพระองค์
ฉันรู้พระองค์ทรงนำ
โดยพระนามเกรียงไกร
ทุกสิ่งเป็นไปได้

เพลง พระราชกิจพระองค์

Verse 1
พระผู้ช่วย พระผู้ไถ่
ทรงช่วยฉันให้ได้รับความรอด
ผู้ยิ่งใหญ่ ตราบนิรันดร์
ชีวิตฉันไม่เหมือนเดิม

Pre-Chorus
พระองค์ลงมา
จากเบื้องบนฟ้าสวรรค์
เพื่อมายังโลกา
คือพระบุตรของพระองค์

Chorus
ทรงพระชนม์ แต่ยอมตาย
และทรงฟื้นพระชนม์ขึ้นมา
เพื่อทุกคนที่วางใจ
จะได้รับชีวิตนิรันดร์
ฮาเลลูยา พระราชกิจพระองค์

Tag
ฮาเลลูยา พระราชกิจพระองค์

เพลง พระองค์ละทิ้งความเป็นราชา » Nexus

Verse 1
พระองค์ละทิ้งความเป็นราชา
ทรงยอมพลีพระชนม์เพื่อข้า
ทนทุกข์และเจ็บปวด
จากมือเหล่าคนที่สร้างมา
ทรงลบล้างความบาปน่าอาย
ทรงยอมตายและคืนพระชนม์
ประทับบนบัลลังก์
ทั่วโลกและสวรรค์ซ้องสรรเสริญ

Chorus
ข้าขอนมัสการ พระองค์ผู้เดียว
ทรงเป็นองค์ราชา พระเจ้าของข้า
ชั่วนิจและนิรันดร์.... จะรักพระองค์
มีเพียงพระองค์ผู้เดียว ยอมสิ้นพระชนม์
และทรงทำให้ ข้าเป็นไท
ข้าจึงขอยกเสียงสรรเสริญและเทิดทูนพระองค์

End
ข้าจึงขอยกเสียงสรรเสริญและเทิดทูนพระองค์

เพลง พระองค์ดี » Glory Music

Verse 1
พระกรุณา ทรงนำข้าสำนึกบาป
ความชอบธรรม นำข้าใกล้พระองค์
พระเมตตา ทรงเปลี่ยนข้าเหมือนพระองค์
พระองค์ทรง รักข้ามากมาย
ในทุกๆ วัน ข้าสรรเสริญด้วยเสียงเพลง
เทใจข้า นมัสการ

Chorus
พระองค์ดี พระองค์ดี
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์
พระองค์ดี พระองค์ดี
ทรงแสนดี พระเมตตาดำรงนิจนิรันดร์

Bridge
เพราะพระคุณไม่มีสิ้นสุด
ความงดงามไม่มีลบเลือน
พระเมตตาทรงดำรงอยู่
ตลอดกาล