เพลง พวกเราทั้งหมดขอต้อนรับ

Verse 1
พวกเราทั้งหมด ขอต้อนรับ
โปรดประทับในพระนิเวศ
และประทับบนบัลลังก์
พวกเราทั้งหมด ขอต้อนรับ
องค์พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จมา

Chorus
พวกเราพร้อมใจกันร่วมชุมนุม
เพื่อนมัสการพระองค์
เพื่อจะยกพระนามพระเยซู
เยินยอเทิดทูนบูชา
เพราะพระนามพระองค์ทรงเกรียงไกร
เราจึงซ้องสรรเสริญสุดใจ
พระวิญญาณ ประทับที่นี่

เพลง จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด | Glory Music

Verse 1
จงสรรเสริญพระเจ้าเถิด
เปล่งเสียงโห่ร้องถวาย
จงเข้าไปในพระวิหาร
และนมัสการพระองค์
พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่ง
ขึ้นด้วยฝีพระหัตถ์
พระนามพระองค์ยิ่งใหญ่
สมควรสรรเสริญ

Chorus
ให้ทุกสิ่งที่อยู่ใต้ฟ้า
ร้องสรรเสริญพระนามพระองค์
ยกย่องความยิ่งใหญ่ ของพระองค์ร่วมกัน
ร้องเพลงและเต้นรำถวาย
สรรเสริญพระนามเกรียงไกร
ทุกทุกสิ่งที่หายใจ จงสรรเสริญพระเจ้า

End
สรรเสริญพระเจ้า

เพลง มานี่เป็นเวลานมัสการ » Glory Music

Verse 1
มา นี่เป็นเวลานมัสการ
มา นี่เป็นเวลาถวายดวงใจ
มา นมัสการดั่งที่เป็น
มา ต่อหน้าพระองค์ดั่งที่เราเป็น
มา

Chorus
สักวันทุกลิ้นจะยอมรับ
ว่าทรง เป็นพระเจ้า
สักวันทุกคนจะก้มกราบลง
แต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่า
คงเป็นของบรรดา
ผู้รับและเลือกพระองค์

เพลง สิ่งเดียว | W501

Verse 1
ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า
ให้ข้าได้พักอาศัย ในพระนิเวศน์
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า
เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์
ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก
โปรดตั้งชีวิตข้าสูง บนศิลา
ความสัตย์ซื่อพระองค์ เป็นความหวังของข้า
ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์

Chorus
ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์
แห่งพระนิเวศน์พระองค์
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์
ในรักที่มั่นคง
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล
เมื่อข้าเสาะแสวงหา
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ เพียงสิ่งเดียว

End
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการ เพียงสิ่งเดียว

Bridge
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
พระองค์คือผู้เดียวที่ข้าเสาะหา และเฝ้าคอย

เพลง ข้าต้องการพระองค์ | W501

Verse 1
ขอ วางทุกสิ่งลงที่พระบาท
ทุกความดีและความงามล้วนเป็นของพระองค์
แม้ความสำเร็จหรือความทุกข์ตรม
ข้าก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าพระองค์
ไม่มีอะไร ในโลกใบนี้
ที่ข้าจะเสาะหา และนมัสการ

Chorus
ข้าต้องการพระองค์ พระองค์เท่านั้น
ข้าต้องการพระองค์ เพียงพระองค์เท่านั้น
ที่ข้าจะรักไปจนหมดลมหายใจ
คือพระองค์

เพลง ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่

Verse 1
ข้ารู้แน่พระคริสต์ ทรงพระชนม์อยู่
จิตข้าขอสรรเสริญ
บนกางเขนพระองค์ ทรงไถ่บาปข้า
จิตข้าขอสรรเสริญ

Chorus
องค์พระคริสต์ทรงฤทธิ์ พิชิตความมรณา
จิตข้าขอสรรเสริญ
ข้าจึงมีเสรี พ้นบ่วงมารซาตาน
จิตข้าขอสรรเสริญ

เพลง มาเถิดถวาย(..สาธุการแด่พระเจ้า)

Verse 1
มาเถิดถวาย
สาธุการแด่พระเจ้า
ผู้รับใช้ทั้งสิ้น ยืนในพระนิเวศน์
ยกมือของท่าน ในสถานนมัสการ
และถวายสาธุการ
สาธุการแด่พระเจ้า